Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elmapa Cards 
E-mail: info@elmapa.carde
Website: www.elmapa.cards / www.wenskaartenonline.com

 

Definities

1.    Elmapa Cards: Elmapa Cards, gevestigd te Bovenkarspel onder KvK nr. 54280524.
2.    Klant: degene met wie Elmapa Cards een overeenkomst is aangegaan.
3.    Partijen: Elmapa Cards en klant samen.
4.    Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Elmapa Cards.
2.    Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1.    Alle prijzen die Elmapa Cards hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.    Alle prijzen Elmapa Cards hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Elmapa Cards te allen tijde wijzigen.
3.    Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Elmapa Cards niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4.    De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen 
 
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 
Betalingen en betalingstermijn

1.    Elmapa Cards mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2.    De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan.
3.    Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Elmapa Cards de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4.    Elmapa Cards behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.    Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Elmapa Cards gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.    Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Elmapa Cards.
3.    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.    Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Elmapa Cards zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Elmapa Cards op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.    Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Elmapa Cards, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Elmapa Cards te betalen.

Recht van reclame 

1.    Zodra de klant in verzuim is, is Elmapa Cards gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
2.    Elmapa Cards roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3.    Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Elmapa Cards, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4.    De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
•    het product niet is gebruikt
•    het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
•    het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
•    het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
•    de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
•    het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
•    het product geen los tijdschrift of losse krant is
•    de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2.    De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o    op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
o    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3.    De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@elmapa.cards 
4.    De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Elmapa Cards, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1.    Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Elmapa Cards heeft geretourneerd, dan zal Elmapa Cards eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
2.    De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Elmapa Cards voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Vergoeding retourkosten 
 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 
Retentierecht 

1.    Elmapa Cards kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien Elmapa Cards  heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2.    De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Elmapa Cards.
3.    Elmapa Cards is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Elmapa Cards
 te verrekenen met een vordering op Elmapa Cards.
 
Eigendomsvoorbehoud 

1.    Elmapa Cards blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Elmapa Cards op grond van wat voor met Elmapa Cards gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2.    Tot die tijd kan Elmapa Cards zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3.    Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4.    Indien Elmapa Cards een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Elmapa Cards is het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.    Levering vindt plaats bij Elmapa Cards, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.    Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
4.    Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Elmapa Cards het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5.    Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Elmapa Cards kan tegenwerpen.

Levertijd 

1.    De door Elmapa Cards opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Elmapa Cards.
3.    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Elmapa Cards niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering
 
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Transportkosten 
 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending

1.    Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Elmapa Cards niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2.    Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Elmapa Cards, bij gebreke waarvan Elmapa Cards niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

1.    Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.    Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1.    De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2.    De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3.    Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Elmapa Cards tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 
Elmapa Cards geleverde producten en/of diensten.
 
Klachten

1.    De klant dient een door Elmapa Cards geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.    Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Elmapa Cards daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3.    Consumenten dienen Elmapa Cards uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4.    De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Elmapa Cards in staat is hierop adequaat te reageren.
5.    De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.    Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Elmapa Cards gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.    De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Elmapa Cards.
2.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Elmapa Cards ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Elmapa Cards een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Elmapa Cards verschuldigd zijn.
 
Aansprakelijkheid Elmapa Cards

1.    Elmapa Cards is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.    Indien Elmapa Cards aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.    Elmapa Cards is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4.    Indien Elmapa Cards aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.    Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Elmapa Cards vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding

1.    De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Elmapa Cards toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.    Is de nakoming van de verplichtingen door Elmapa Cards niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Elmapa Cards in verzuim is.
3.    Elmapa Cards heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Elmapa Cards kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.    In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Elmapa Cards in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Elmapa Cards kan worden toegerekend in een van de wil van Elmapa Cards onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Elmapa Cards kan worden verlangd.
2.    Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3.    Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Elmapa Cards 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Elmapa Cards er weer aan kan voldoen.
4.    Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.    Elmapa Cards is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

1.    Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
2.    Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Wijziging algemene voorwaarden
1.    Elmapa Cards is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.    Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.    Grote inhoudelijke wijzigingen zal Elmapa Cards zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.    Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.    Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Elmapa Cards.
2.    Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.    Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Elmapa Cards bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elmapa Cards is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 
12-11-2022